Heslo = Password v angličtine

Heslo môže byť:

dohovorené poznávacie znamenie v podobe slova, slov alebo šifry, napr.:
v bežnom vojenstve: slovo slúžiace na vzájomné zisťovanie osôb, stráž, hliadok a pod., pozri heslo (vojenstvo)
v rozviedke a pod.: dohodnutá veta, slovo či šifra, ktorou sa niekomu prikazuje splniť nejakú úlohu alebo ktorou hlási splnenie úlohy , pozri heslo (špionáž)
v banke: pozri heslo (banka)
v informatike: reťazec niekoľkých znakov, ktorých znalosť sa vyžaduje pri prístupe k určitému zdroju informácie alebo na použitie určitého zariadenia, pozri heslo (informatika)
vedúca myšlienka, zásada či požiadavka, najmä jej stručné slovné vyjadrenie (napr. predvolebné heslo)
povel, výzva, znamenie
v heraldike: devíza, pozri devíza (heraldika)
v jazykovede: a) slovo v slovníku či encyklopédii, pod ktorým je výklad o tomto slove, synonymum: heslové slovo, b) výklad o význame slova v slovníku či encyklopédii, c) od ostatného textu graficky oddelený komplex informácií o slove (či o nejakej objektívnej skutočnosti) v slovníku či encyklopédii, synonymá: heslová stať, heslový odsek, pozri heslo (slovník)
v knihovníctve a bibliografii:
slovo v katalógu, v zozname, ku ktorému sa zaraďujú údaje z nejakého hľadiska s ním súvisiace (napr. predmetové heslo, menné heslo)
skrátene: predmetové heslo
prvá časť predmetového hesla (opak podhesla), pozri pod predmetové heslo
slovenská televízna relácia, pozri Heslo (televízna relácia)

hello@leadmedia.sk | gymhero.sk